Algemene Voorwaarden Slot Letselschade

Algemeen

Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de cliënt en/of opdrachtgever van toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever of de cliënt en Slot Advocaten en Slot Letselschade.

Opdracht

1.1. Slot Advocaten en Slot Letselschade (verder kortweg Slot Letselschade) zijn handelsnamen van De Koning Advocaten BV te Zeist.

1.2. Opdrachtnemer is altijd De Koning Advocaten BV en nimmer een medewerker of werknemer van De Koning Advocaten BV (waaronder te begrijpen Slot Letselschade, Slot Advocaten) of Rex Lex BV. Het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 BW is op opdrachten aan Slot Letselschade uitgesloten.

1.3. Slot Letselschade bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in art. 7:404 BW wordt uitgesloten. Bij de uitvoering zal Slot Letselschade zich laten leiden door het belang van de opdrachtgever, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij zal de behandelend advocaat handelen op een wijze zoals die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.

1.4. Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht door een ander wordt verstrekt dan de cliënt, kan Slot Letselschade een schriftelijke opdracht, ondertekend door de cliënt, verlangen. Indien de cliënt niet de opdrachtgever of mede-opdrachtgever is, dient voor cliënt ook steeds opdrachtgever-niet cliënt te worden gelezen. Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen Slot Letselschade in verband met de opdracht toekomt en dient voor cliënt ook steeds opdrachtgever-niet cliënt te worden gelezen.

1.5. Slot Letselschade neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Slot Letselschade voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

1.6. Cliënt dient alle voor behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan Slot Letselschade te verschaffen. Indien hieraan niet wordt voldaan, is Slot Letselschade gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de opdracht. Tot deze noodzakelijke gegevens behoren de ingevolge de Wet Identificatie bij Dienstverlening vereiste identificatiegegevens.

1.7. Cliënt dient Slot Letselschade onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Voorts staat de cliënt in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Slot Letselschade verstrekte gegevens en informatie.

Honorarium

2.1. Het uurtarief wordt bepaald door het door Slot Letselschade periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief kan worden vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van de degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. Slot Letselschade is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen.

2.2. Indien de aan de cliënt vergoede schade meer bedraagt dan € 200.000,00 dan wordt het gehanteerde uurtarief met terugwerkende kracht verhoogd met factor 1,5.

2.3. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de door Slot Letselschade aan de opdracht bestede tijd, daaronder begrepen reis- en wachttijd, en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Naast het honorarium, wordt de opdrachtgever aan Slot Letselschade verschuldigd de verschotten die bestaan uit te specificeren kosten zoals, maar daartoe niet beperkt, griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten uittreksels en dergelijke en niet eenvoudig te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax en dergelijke welke door haar op een percentage van het honorarium vastgesteld kunnen worden.

Declaraties

3.1. Op eerste verzoek zal Slot Letselschade de cliënt een specificatie van haar declaraties verstrekken. Door het verlenen van de opdracht en de aanvaarding daarvan door Slot Letselschade, aanvaardt de cliënt aansprakelijkheid voor de voldoening van de met betrekking tot de opdracht verzonden declaraties.

3.2. De cliënt is aan Slot Letselschade een voorschot verschuldigd op het aan haar toekomende, indien en voor zover door Slot Letselschade ter zake een voorschot in rekening wordt gebracht.

3.3. Slot Letselschade is gerechtigd gedurende de uitvoering van de opdracht tussentijds te declareren. Indien de declaratie wordt verzonden aan een derde partij, die deze declaratie ingevolge artikel 6:96 BW dient te vergoeden, blijft de cliënt als opdrachtgever verantwoordelijk voor tijdige betaling daarvan en geldt het hieronder onder punt 5. bepaalde omtrent de wettelijke rente onverkort. De cliënt machtigt Slot Letselschade om de declaratie rechtstreeks ter vergoeding bij de derde partij in te dienen en bij deze partij te incasseren.

De derde partij kan alleen bevrijdend betalen aan Slot Letselschade. Betalingen op bedoelde declaraties die door de derde partij abusievelijk aan de cliënt zijn verricht, dienen door de cliënt direct te worden doorbetaald aan Slot Letselschade. 

3.5. De betalingstermijn van declaraties is veertien dagen na factuurdatum, daarna is wettelijke rente over de declaraties verschuldigd indien en voor zover de declaratie niet of niet volledig is voldaan. Betalingen komen, indien meerdere declaraties open staan, steeds eerst in mindering op de oudste declaraties.

3.6. Slot Letselschade is – als bestuurder van de Stichting Derdengelden Slot Letselschade – steeds bevoegd opdracht te verstrekken tot overboeking van saldi van de cliënt aan Slot Letselschade ter voldoening van hetgeen haar ten titel van honorarium, verschotten en daarover verschuldigde omzetbelasting toekomt.

Opzeggen van de opdracht

3.7. Mocht de overeenkomst van opdracht eenzijdig worden opgezegd door Slot Letselschade of door cliënt (al dan niet door overdracht van de zaak aan een andere belangenbehartiger) voordat de zaak door Slot Letselschade is afgewikkeld, dan dient de cliënt alle nog openstaande kosten van Slot Letselschade per direct te voldoen. Mede in verband hiermede kan cliënt op verzoek een opgave krijgen van de uitgebrachte declaraties en de nog openstaande kosten. Slot Letselschade kan de overeenkomst alleen opzeggen wegens gewichtige redenen.

3.8. Indien om overdracht van het dossier wordt verzocht door een advocaat, dan zal het dossier aan die advocaat worden toegezonden, nadat cliënt alle nog openstaande kosten heeft voldaan of nadat namens cliënt voldoende garanties zijn verstrekt dat de openstaande kosten alsnog volledig zullen worden voldaan binnen een redelijke termijn. Deze garanties dienen te worden gewaarborgd door de advocaat die de behandeling overneemt.

3.9. Indien om overdracht wordt verzocht door een niet-advocaat, behoudt Slot Letselschade zich het recht voor het dossier niet over te dragen, tenzij door cliënt of de om overdracht verzoekende niet-advocaat voldoende waarborgen worden gegeven, een en ander ter beoordeling van Slot Letselschade.

3.10. Indien de cliënt niet binnen vier weken na overdracht bezwaar maakt tegen de door Slot Letselschade uitgebrachte declaraties, of indien de cliënt (of zijn rechtsbijstandsverlener) heeft gezegd in te zullen staan, of zal trachten in te staan voor vergoeding van de nog openstaande kosten van Slot Letselschade door de aansprakelijke partij, dan komt de cliënt geen beroep meer toe op het verweer dat de declaraties niet juist en redelijk zouden zijn, een dergelijk verweer wordt dan tevens geacht te zijn prijsgegeven.

3.10. Onverminderd hetgeen in de artikelen 3.8. tot en met 3.9. is bepaald, dient cliënt de nog openstaande kosten uiterlijk bij afwikkeling van de zaak met de aansprakelijke partij alsnog volledig te voldoen, ongeacht of de wederpartij cliënt daarvoor compenseert. Slot Letselschade is steeds gerechtigd de verschuldigde wettelijke rente over de openstaande kosten bij cliënt in rekening te brengen.

Klachtenregeling en klachtplicht

4.1. Cliënt is gehouden aan de klachtplicht van art. 6:89 BW, dat wil zeggen dat als hij meent dat de werkzaamheden van Slot Letselschade op enig punt tekortschieten, hij Slot Letselschade daarover tijdig informeert en Slot Letselschade in de gelegenheid stelt een eventueel tekortkomen in de dienstverlening te herstellen.

4.2. Klachten moeten worden ingediend binnen een redelijke termijn na het moment waarop kennisgenomen werd of redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. Het indienen van een klacht ontheft een klager niet van de tijdige voldoening van declaraties en laat het bepaalde in het volgende artikel onverlet.

Opschorting betaling declaraties; rente en incassokosten

5.1. Indien een declaratie, danwel een voorschot als bedoeld in artikel 3, na afloop van de betalingstermijn en ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde van Slot Letselschade, niet wordt voldaan, kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort. Van deze opschorting zal de cliënt direct schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

5.2. Indien de cliënt de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de cliënt aan Slot Letselschade de wettelijke rente verschuldigd over het volledige factuurbedrag.

5.3. Indien Slot Letselschade incassomaatregelen moet nemen ter incassering van openstaande facturen, is de cliënt tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Aansprakelijkheid

6.1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan Slot Letselschade verstrekte opdracht een of meer fouten worden gemaakt is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval Slot Letselschade aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars is.

6.2. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien Slot Letselschade aansprakelijk is voor de fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. Voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of AVB-verzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 20.000,00.

6.3. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens indien Slot Letselschade haar diensten heeft geweigerd en hieruit toerekenbare schade is voortgevloeid.

6.4. Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van de aan Slot Letselschade verbonden medewerkers, partners en alle overige personen die op haar kantoren werkzaam zijn, al dan niet in loondienst, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Archivering

7.1. Nadat de opdracht door Slot Letselschade is beëindigd, staan alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige originele stukken aan deze ter beschikking. De opdrachtgever kan deze desgewenst bij Slot Letselschade opvragen en zal dit ook actief moeten doen. Indien de cliënt niet actief om deze stukken verzoekt, of anderszins duidelijk maakt deze stukken niet te willen ontvangen, zal Slot Letselschade deze stukken na digitale archivering vernietigen. Slot Letselschade zal het digitaal opgeslagen dossier gedurende minimaal tien jaar bewaren. Daarna wordt het digitale dossier in beginsel vernietigd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1. Op de overeenkomst tussen Slot Letselschade en haar opdrachtgevers en cliënten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend kunnen worden berecht door de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht.

1 januari 2020