Whiplash schadeclaim.

Welke schade kan ik claimen bij letselschade door een whiplash? Bij een whiplash zien wij doorgaans de nodige schadeposten opkomen die, wanneer het letselschadedossier juridisch goed is opgebouwd, kunnen leiden tot een schadevergoeding.

Soorten schadeposten

  • Smartengeld

Smartengeld is hetzelfde als immateriële schade. Het is de vergoeding voor het leed dat is veroorzaakt door lichamelijk of psychisch letsel dat door een ander is veroorzaakt. Alle overige schade noemen we materiëIe schade. Lees hier verder over Smartegeld

  • Verlies van arbeidsvermogen

Raakt iemand arbeidsongeschikt door de gevolgen van een whiplash, dan kan het gederfde loon als schade worden geclaimd. Uiteraard is het afhankelijk van de vraag of er sprake is van tijdelijke of blijvende uitval voor het kunnen verrichten van eigen werkzaamheden. Soms is het nodig om een omscholings- of bijscholingstraject te gaan volgen. Die kosten kunnen ook worden geclaimd bij de aansprakelijke partij.

  • Schoolachterstand of studievertraging

Bij whiplash bij jongeren kan er achterstand optreden in de scholing. Dan wordt er gesproken over het optreden van een schoolachterstand of studievertraging. Deze schadepost kan concreet worden berekend, maar meestal wordt voor het eerste jaar gebruikgemaakt van de richtlijn studievertraging van de Letselschade Raad. Daarin worden genormeerde bedragen genoemd die variëren wat betreft de termijn van de studievertraging als ook de gevolgde opleiding.

Het maximum is een jaar vertraging op universitair niveau en dan kan een bedrag van maximaal € 20.000,- worden geclaimd. Daarvoor moet wel bewijs worden overgelegd in de vorm van cijferlijsten van voor en na het ongeval en verklaringen van directie of studiebegeleiders.

  • Medische kosten

Vaak zien wij bij whiplash medische kosten optreden die niet door een zorgverzekering worden gedekt. We denken dan aan de kosten van alternatieve behandelingen of massages. Mensen hebben behoefte aan het laten masseren van nek en schouders, maar die kosten moeten dan in rekening worden gebracht bij de aansprakelijke partij. Kosten die wel worden vergoed door de zorgverzekeraar, kunnen niet meer bij de veroorzaker van de whiplash in rekening worden gebracht.

  • Huishoudelijke hulp en verlies van zelfwerkzaamheid

Bij een whiplash kan er zeker uitval ontstaan bij het uitvoeren van activiteiten in en rond het huis en in de huishouding. U kunt daarbij denken aan het moeten inhuren van externe huishoudelijke hulp of het moeten maken van kosten voor het inschakelen van een schilder of tuinman.

Een slachtoffer kan die kosten claimen wanneer hij kan hardmaken dat hij die activiteiten zelf zou hebben uitgevoerd als het ongeval niet was gebeurd. Bovendien moet vaststaan dat door de whiplash deze activiteiten niet meer kunnen worden uitgevoerd. De extra schade moet dan worden vergoed door de aansprakelijke partij.

De hoogte van een schadevergoeding bij een whiplash

Vooraf kan moeilijk worden aangegeven hoe hoog de schadevergoeding wordt bij letselschade door een whiplash. Er bestaat namelijk geen standaard schadevergoeding hiervoor. Om te bepalen op hoeveel schadevergoeding u recht heeft, wordt er gekeken naar een drietal zaken.

  1. De ernst van uw letselschade
  2. De duur van uw herstel
  3. De invloed van de letselschade op uw functioneren en toekomst

Pas wanneer u volledig bent hersteld, of is vastgesteld dat u blijvend last zal hebben van uw letsel, kan er worden berekend op hoeveel schadevergoeding u recht heeft.

VERTEL ONS UW VERHAAL

Route naar ons kantoor