Wat is Immateriële schade?

Immateriële schade is hetzelfde als smartengeld. Het is de vergoeding voor het leed dat is veroorzaakt door lichamelijk of psychisch letsel dat door een ander is veroorzaakt. Alle overige schade noemen we materiëIe schade. In Nederland is de vergoeding voor smartengeld in vergelijking met overige Europese landen laag te noemen. Er bestaat in Nederland nog geen recht op de vergoeding van smartengeld bij overlijdensschade.

Immateriële schade is lastig uit te drukken in geld. Het gaat vaak om zeer subjectieve kenmerken zoals pijn, emotie en verdriet. Anders dan wel eens wordt gedacht, bestaat er ook recht op smartengeld als er geen psychisch letsel is. En ook als het letsel volledig herstelt, heeft u recht op smartengeld. Dus bijvoorbeeld ook bij een beenbreuk die volledig herstelt.

Wat bepaalt de hoogte van de immateriële schade

 • Leeftijd (hoe jonger, hoe hoger
 • Duur van de ziekenhuisopnames en revalidatie
 • Ernst van het letsel
 • Alleen lichamelijk letsel, alleen psychisch letsel, of een combinatie van beide
 • Blijvend of tijdelijk letsel
 • Intensiteit van de behandelingen en doorstane pijn
 • Of iemand arbeidsongeschikt is geworden of niet
 • Invloed op het privé leven, bijvoorbeeld of je hobby’s niet meer kunt uitoefenen
 • Missen van levensvreugde
 • Verlies van sociale contacten
 • De ernst en verwijtbaarheid van de daad

Hoe ernstiger en blijvender het letsel, hoe hoger het bedrag aan smartengeld. Daarbij speelt ook de duur van de ziekenhuisopname, de revalidatieperiode, de leeftijd en het al dan niet verliezen van werk en sociale contacten een rol. Maar het vaststellen blijft lastig en er zijn geen vaste richtlijnen voor. De smartengeld vergoedingen in Nederland lopen achter bij die in omringende landen. Daarom is er de laatste tijd veel druk op rechters om hogere bedragen toe te kennen.

Relatief lage vergoedingen

In vergelijking met andere Europese landen is de vergoeding van het smartengeld in Nederland relatief laag. Er vindt al jaren een discussie plaats over de wijze waarop dit zou kunnen verbeteren, want dat de bedragen omhoog moeten, daar is vrijwel iedereen het over eens. Maar er zijn nog geen duidelijke oplossingen gevonden en ook de rechters, die uiteindelijk de toon zetten, lijken vooralsnog terughoudend te blijven.

Wie heeft er recht op vergoeding van immateriële schade?

Smartengeld kan alleen worden toegekend aan het slachtoffer zelf. In uitzonderlijke gevallen wordt ook iemand die ‘slechts’ geconfronteerd is met een ernstig ongeval of met de gevolgen ervan en daardoor geestelijk letsel oploopt als slachtoffer aangemerkt. We spreken dan over shockschade.

Affectieschade

Affectieschade ziet op de situatie van het overlijden of ernstig gewond raken van een direct naaste. Recht op deze vergoeding bestaat sinds 1 januari 2019 in Nederland. De wet kent geen terugwerkende kracht. Als het het overlijden of het zeer ernstige blijvende letsel is ontstaan door een ongeval of medische fout voor 1 januari 2019, geldt helaas dat de nabestaanden en naasten geen recht hebben op deze vergoeding. Zie voor verdere toelichting op de bedragen het Besluit vergoeding affectieschade.

Wilt u meer weten over uw recht op vergoeding van immateriële schade?
Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Route naar ons kantoor