Letselschade door een ongeval op een slecht wegdek
Andra Herngreen
Andra HerngreenAdvocaat

De gemeente aansprakelijk stellen: hoe werkt dat?

Breng uw relaties op de hoogte.

Stel, u struikelt over een losliggende tegel of door gladheid rijdt u met uw auto tegen een boom aan. Is de gemeente dan aansprakelijk voor de schade die u hierdoor lijdt? In sommige situaties is de gemeente inderdaad aansprakelijk.

Gemeente als wegbeheerder aansprakelijk

In de wet is bepaald dat gemeenten als wegbeheerder verantwoordelijk zijn voor de toestand van hun wegen, fietspaden etc. Als u als weggebruiker schade heeft geleden doordat een weg in een gebrekkige toestand verkeerde, is de gemeente in principe aansprakelijk voor deze schade.. De weggebruiker wel moeten kunnen aantonen dat de weg inderdaad in een gebrekkige toestand verkeerde en dat zijn schade hierdoor is veroorzaakt. De gemeente zal sneller aansprakelijk zijn als zij (meerdere keren) gewaarschuwd is voor een bepaald gebrek of wanneer zij op de hoogte is van het gebrek, nadat zij het zelf heeft geconstateerd. Ook indien de gemeente de tijd heeft gehad om het gebrek te verhelpen, zal zij eerder aansprakelijk worden gehouden.

Wanneer is sprake van een gebrekkige weg?

Of een weg gebrekkig is, hangt onder andere af van het soort weg. Op een drukke weg in het centrum van de stad hoeft de weggebruiker geen diepe kuil te verwachten. Als daar toch een diepe kuil in de weg zit, is sprake van een gebrekkige weg. Echter, op een bosweg dient u wel rekening te houden met diepe kuilen. De ene kuil is de andere dus niet!

De gemeente is niet altijd aansprakelijk

Hoewel op de gemeente de verplichting rust om er voor te zorgen dat alle wegen in goede staat verkeren, is in een aantal gevallen de gemeente niet (volledig) aansprakelijk is voor de door de weggebruiker geleden schade.

Zelf opletten

In de eerste plaats dient u er als weggebruiker rekening mee te houden dat wegen niet altijd in de allerbeste staat verkeren. U moet dus ook zelf altijd blijven opletten of er geen onregelmatigheden op de weg zijn. Daarentegen dient de gemeente er juist weer rekening mee te houden dat weggebruikers niet altijd even oplettend en voorzichtig zijn.  En zoals hiervoor al bleek: op een bospad moet je beter op kuilen letten, dan op een drukke weg in het centrum.

Aan de verkeersregels houden

Voorts is soms sprake van te hard rijden of een andere verkeersovertreding waardoor het risico op letsel is vergroot. In dat geval kan de schade niet of slechts gedeeltelijk op de gemeente verhaald worden. Als u zich bijvoorbeeld niet aan de verkeersregels houdt, kan dat tot gevolg hebben dat de gemeente uw schade niet of niet volledig hoeft te vergoeden. Dit natuurlijk met name als de schade niet zou zijn ontstaan als de weggebruiker zich wel aan de verkeersregels had gehouden.

Gladheid door sneeuw of ijzel is geen gebrek aan de weg

Ten slotte kan de gemeente zich er soms op beroepen dat er geen sprake is van een gebrekkige toestand van de weg. Dit is bijvoorbeeld het geval als de weg glad is door sneeuw. Als een weggebruiker hierdoor valt of tegen een boom glijdt, is de gemeente dus niet aansprakelijk vanwege een gebrek aan de weg. De weg is immer prima, maar de sneeuw maakt deze glad. Eventueel kan de gemeente in zo’n geval nog wel aansprakelijk zijn op grond van onrechtmatige daad. Dit kan het geval zijn als de gemeente onvoldoende maatregelen heeft genomen om de gladheid te voorkomen. Van belang is hierbij dat er tussen het ontstaan van de gladheid en het ongeval voldoende tijd zat voor de gemeente om maatregelen te nemen om de gladheid te bestrijden. Bij plotseling optredende gladheid kan een gemeente immers niet op alle wegen tegelijkertijd strooien. Gemeenten hebben een strooiplan. Daarbij worden eerste de belangrijke wegen en fietspaden gestrooid en schoongeveegd, dan pas de minder belangrijke wegen. Ook hier geldt dus: je moet zelf beter opletten als de weg waarop je rijdt een minder belangrijke verkeersweg is.

Praktische tips

Maak altijd foto’s van de situatie ter plaatse en vraag getuigen om hun contactgegevens. Dit kan van pas komen bij het leveren van bewijs van het gebrek en het verband tussen het gebrek en de door u geleden schade.

De gemeente aansprakelijk stellen

U kunt de gemeente per brief of per email aansprakelijk stellen. Bewaar altijd zelf een kopie van deze aansprakelijkstelling als bewijs. Het is praktisch indien u foto’s van de situatie ter plaatse bijvoegt. Aansprakelijk stellen is misschien niet heel moeilijk. Wat wel moeilijk is, is om dat te doen op een zodanige wijze, dat de gemeente ook tot erkenning van de aansprakelijkheid overgaat. Dit en het goed in beeld brengen van de schade is veel moeilijker. Wij helpen u daar graag bij.

Slot Letselschade helpt u graag

Mocht u als weggebruiker letsel hebben opgelopen, dan is het verstandig om u te laten bijstaan door een letselschade advocaat. Slot Letselschade heeft veel ervaring met het aansprakelijk stellen van gemeenten en het verhalen van de schade van het slachtoffer. Neem vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers. Wij kunnen dan beoordelen of het mogelijk is uw schade te claimen.

Bel ons op 030-6980690, vul onze claimwijzer in of stuur een e-mail naar info@whiplashletsel.nl.

Slot werknemer

Andra heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. In 1998 is zij afgestudeerd in de richtingen privaatrecht en strafrecht. Van huis uit heeft zij een grote affiniteit met de gezondheidszorg.

Tijdens haar studie liep zij een aantal maanden stage op een advocatenkantoor, waar zij voor het eerst in aanraking kwam met de letselschadepraktijk. Dit rechtsgebied had meteen haar grote belangstelling. Daarom heeft zij voor haar afstudeerscriptie privaatrecht gekozen voor een onderwerp op het gebied van (medische) aansprakelijkheid: “De aansprakelijkheid voor bijwerkingen van farmaceutische producten”.

Na haar studie is zij gaan werken als jurist letselschade bij een rechtsbijstandverzekeraar. Daarna is zij aan de slag gegaan als advocaat, waarbij ze veel proceservaring heeft opgedaan. Ze werkte in een algemene praktijk, met een sterke focus op letselschade. Daarna heeft zij zich een periode toegelegd op de zorg voor haar kinderen. In 2013 heeft Andra het mastervak gezondheidsrecht gevolgd aan de Universiteit Utrecht, om haar kennis van de medische aansprakelijkheid verder te vergroten. Sinds eind 2015 is zij weer werkzaam als jurist op het gebied van gezondheidsrecht/letselschade. Op 26 juni 2017 is Andra gestart als juridisch medewerker bij Slot Letselschade en in 2018 opnieuw beëdigd tot advocaat.

Andra Herngreen

ADVOCAAT

De blogs van Andra Herngreen

2020-03-10T10:07:04+00:00

Geef een reactie

Go to Top